เวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2: 3 ปี การพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน

 • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ขบวนการอีสานใหม่
 • เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
 • โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 • สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2

3 ปี การพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ขบวนการอีสานใหม่ก่อตั้งภายหลังการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นการรวมตัวขององค์กรชาวบ้านที่เคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน นักกิจกรรม และนักศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน การรวมตัวเกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียนปัญหาขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ที่มักจะมองว่าปัญหาด้านโครงสร้างทางการเมือง การรัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ปัญหาและไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ ทำให้ผลของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ไม่สามารถยกระดับข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาขึ้นสู่พื้นที่ระดับโครงสร้างนโยบาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ จากข้อสรุปดังกล่าวทำให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ ที่สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนอีสานสู่โครงสร้างทางการเมือง ภายใต้แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

เวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2558 ในหัวข้อ “อีสานกลางกรุง” ลมหายใจผู้คนท่ามกลางการพัฒนา’ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาของกิจกรรมเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ส่งผลให้กลุ่มองค์กรประชาชนต่างๆในพื้นที่ ไม่สามารถเคลื่อนไหวให้เกิดการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองได้ มีการออกคำสั่งต่างๆที่ปิดกั้นสิทธิ เสรีภาพในการเคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ไขปัญหา มีการติดตามในลักษณะข่มขู่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่รัฐและประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อและความรับรู้ของคนทั่วไปในสังคม

มาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์การละเมิดสิทธิ เสรีภาพและผลกระทบจากการเข้ามาควบคุมประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย นโยบาย คำสั่ง กฎหมาย ที่มีผลต่อกลุ่มประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ปัญหาไม่ทีท่าว่าจะลดลง กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น องค์กรร่วมจัดจึงเห็นควรจัดกิจกรรมเวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2 “3 ปี การพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.00 – 9.15 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดเวทีเสวนา
โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9.15 – 12.00 น.
เวทีเสวนาประชาชน
สถานการณ์ฺประชาชนอีสาน ภายใต้รัฐประหาร: 3 ปี ผ่านไป เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 • พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ เลย
 • พื้นที่เหมืองแร่เหมืองแร่โปรแตชบำเหน็จฯ ชัยภูมิ
 • พื้นที่ปีโตรเลี่ยมบนบก บ้านนามูล ขอนแก่น
 • พื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อำนาจเจริญ และ สกลนคร
 • พื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล สกลนคร
 • พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม
 • สมาพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
 • สมาพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)

ดำเนินรายการโดย
กิตติกาญจน์ หาญกุล
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00 – 15.30 น.
เวทีเสวนาวิชาการ
สถานการณ์ฺประชาชนอีสาน ภายใต้รัฐประหาร: 3 ปี ผ่านไป เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 • อานนท์ ชวาลาวัณย์ | ศูนย์กฎหมายและคดีเสรีภาพ iLaw
 • ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย | เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
 • กรชนก แสงประเสริฐ | ชบวนการอีสานใหม่
 • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ | เดอะอีสานเรคคอร์ด

ดำเนินรายการโดย
กิตติกาญจน์ หาญกุล
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30 – 16.15 น.
เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนซักถาม