โครงการสัมมนาเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผน

ภาพบรรยายกาศ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผน คณะสังคมวิทยาและสังคมวิทยา ณ ห้องประชุม 2คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการจัดทำแผน รวมทั้งทราบถึงเทคนิควิธีของการจัดทำแผนและความเชื่อมโยงระหว่างระบบแผนงานกับระบบงบประมาณ และบริหารความเสี่ยง