สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554

เรื่องระหว่างทาง: หลากบันทึกเรื่องราวก่อน/กว่าจะถึงปลายทางในการวิจัยทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

22-23 ธันวาคม 2554
โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

22 ธันวาคม 2554

09.00-10.30 “ตัวตน จิตวิญญาณ และศีลธรรมในโลกสมัยใหม่”

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการค้าในโลกยุคหลังโลกาภิวัฒน์
ณัฐปคัลภ์ ถิ่นวงษ์แย

“พุทธศาสนาแบบฆราวาส” กับ “จิตวิญญาณ” ในสังคมสมัยใหม่: โลกทัศน์และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของหนุ่มสาวไทย
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

วัยรุ่น, มุสลิมะห์ และภาวะสมัยใหม่
วิภาวี พงษ์ปิ่น

ผู้ให้ความคิดเห็น ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

10.30-12.00 “หลากหลายชีวิตประจำวันของผู้คนในโลกสมัยใหม่”

“โลกของคนหูหนวก”
วรัชญา ชาลี

แรงงานข้ามชาติชาวปะโอจากพม่าในกรุงเทพฯ: ชีวิตข้ามพรมแดนบนพื้นที่ของอำนาจและการต่อรองในชีวิตประจำวัน
อดิศร เกิดมงคล

ผู้ให้ความคิดเห็น อ.ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

13.00-14.30 “สื่อกับสังคมสมัยใหม่”

“แฟนบอล”: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย
อาจินต์ ทองอยู่คง

ไม่ใช่ ‘เพื่อน’ ก็ ‘Like’ กันได้: การเมืองกับความเป็นเพื่อน-เพื่อนกับความเป็นการเมือง เครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยภายใต้ความขัดแย้ง
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

“เสพสม บ่ มิสม”: คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศกับกระบวนการเยียวยาอารมณ์เพศและการนำเสนอบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ
ณภัค เสรีรักษ์

ผู้ให้ความคิดเห็น รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

14.30-16.00 “อุดมการณ์ในโรงเรียน”

หลักสูตรแฝง: วิธีคิดต่อเด็กด้อยโอกาสและอุดมการณ์ของโรงเรียนในสถานสงเคราะห์
พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล

โลกของทายาทแรงงานพลัดถิ่น: พื้นที่ศึกษาโรงเรียนบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วรเชษฐ เขียวจันทร์

ผู้ให้ความคิดเห็น ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

23 ธันวาคม 2554

09.00-10.30 “พื้นที่ในสังคมสมัยใหม่”

ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของคนเมืองบนพื้นที่บาทวิถีถนนสีลม
ปิยวดี คุ้มเดช

ห้างสรรพสินค้า: พื้นที่ปฏิบัติการเพื่อนิยาม ตอกย้ำและ/หรือสลายชนชั้น
ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

ผู้ให้ความคิดเห็น อ.ปฐมฤกษ์ เกตุทัต

10.30-12.00 วงเสวนา: “เล่าเรื่อง-เรื่องเล่า การเขียนงานจากภาคสนามของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา”

อ.ดร.จันทนี เจริญศรี
อ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
อ.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล