สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

ma-grad-seminar-2014

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558
เวลา 09.30-15.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.30 – 12.00 น.

วัฒนธรรมป๊อป โลกของคนไร้บ้าน

พลวัตความหมายของคำว่า ‘บ้าน’ ของคนไร้บ้าน
ญาณิกา อักษรนำ

Cosplay: วัฒนธรรมป๊อปของวัยรุ่นในสังคมไทย
ธวัชพงศ์ หาเรือนโภค

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์

โรงงานและยาเสพติด

โรงงานสมานฉันท์: การริเริ่มสร้างสรรค์ของแรงงานภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่
ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช

‘โลกทางสังคม’ ของผู้ติดยาเสพติดที่ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในฐานะ ‘ผู้ป่วย’: รูปธรรมของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

กฤษฎา แก้วเกลี้ยง

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

13.00-15.00 น.

ความรู้ทางเลือก: โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ โหราศาสตร์

Home School: การปรับตัวเเละการต่อรองของครอบครัวในบ้านเเละในโรงเรียน
ธมนันท์ ประทุม

พิพิธภัณฑ์กับพื้นที่การสร้างความทรงจำ: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สงครามในจังหวัดกาญจนบุรี
รินนา ทากุดเรือ

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.รัตนา แซ่เล้า

โรงเรียนโหราศาสตร์ในกำกับของรัฐ
สินีนันท์ พิณกุล

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.ฐนธัช กองทอง