ข่าวกิจกรรมคณะ

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Begin Again: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต สกว.

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

Thai and Korean Cultures in Modern Era

Wednesday 22 Oct, 2014, Sociology and Anthropology PhD Program Meeting Room 4th Floor, Faculty of Social Administration buliding,
Thammasat University (Thaprachan Campus)

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา และห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ “มองคน โลก สิ่งของ ผ่านเลนส์” วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 57

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี

วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น 1) สถานะในปัจจุบันของคณะฯ 2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ควรจะเป็นไปในอนาคต เพื่อนำไปประกอบการสรรหาคณบดีสืบแทนคณบดีคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลง

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑร อ่อนดำ: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ปีการศึกษา 2555

สภามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑร อ่อนดำ เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับปริญญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว.ได้อย่างไร?

โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)