กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

orientation

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

08.30–09.00 น.
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองลงทะเบียน

09.00–09.45 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ : คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะ
คุณคณิต ลิมปิพิชัย : นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดี
นายสุพศิน พรรณรังษี : ประธานคณะกรรมการนักศึกษาแนะนำคณะกรรมการนักศึกษา
เชียร์ลีดเดอร์ และดาวเดือนคณะฯ

09.45–10.00 น.
แนะนำทุนการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะฯ
พิธีมอบทุนการศึกษาอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์

10.00 – 10.30 น.
แนะนำการเรียนการสอนและการลงภาคสนามของคณะ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ : ผู้อำนวยการโครงการวิจัยทางสังคม

10.30 – 11.00 น.
กิจกรรม “รู้จักตัวเอง-เข้าใจคณะ”
โดย อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

11.00 – 12.00 น.

เสวนา “ถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย”
วิทยากร

  • คุณสรัช สินธุประมา (พี่เต่า : ศิษย์เก่า รหัส 52 รุ่นที่ 46)
  • คุณธีรุตม์ นิมโรธรรม (พี่อิ๊ว : ศิษย์เก่า รหัส 53 รุ่นที่ 47)
  • คุณโอฬาร โสภณสิริรักษ์ (พี่เป้ : ศิษย์เก่า รหัส 53 รุ่นที่ 47)

ผู้ดำเนินการเสวนา คุณขวัญจิรา พลศรี (พี่ลูกน้ำ : ศิษย์เก่า รหัส 55 รุ่นที่ 49)

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณลาน 50 ปีคณะสังคมวิทยาฯ)

13.00 – 15.00 น.
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2559
(ระบบ Admission ห้อง 4020)
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

แนะนำหลักสูตรการวิจัยทางสังคม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ : ผู้อำนวยการโครงการวิจัยทางสังคม
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2559
(หลักสูตรการวิจัยทางสังคม ห้อง 4001)
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ