ข่าวสารบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศผลสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

ครึ่งทาง: งานเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน) ให้อ่านบทความ 1 เรื่องที่กำหนด เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบ 1 ข้อ ส่วนข้อที่ 2 ไปอ่านเอกสารที่จะให้อ่านพร้อมกันในห้องสอบของวันสอบข้อเขียน ได้แก่ Appadurai, Arjun.1996.“Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy.” In Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.27-47. 2. วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย (100 คะแนน) ให้อ่านเอกสารรายงานการวิจัย 1 เรื่อง ได้แก่ อภิชาต สถิตนิรามัย […]

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน) ให้เลือกอ่านบทความ 1 เรื่อง จากบทความ 2 เรื่องที่กำหนด Berger, John.1972. “Understanding a Photograph.” In Selected Essays and Articles: The Look of Things UK: Penguin Books Ltd. 1-3. Thomas, Julian. 2004. “History and Nature” In Archaeology and Modernity London and New York: Routledge. 78-95. 2. วิชาความรู้ทางการวิจัย (100 […]

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาสังคมวิทยา 4 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 6 หัวข้อ

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556