งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

Social_Justice

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมสัมมนารายงานผลการศึกษา

โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม
(Social justice index) ระยะที่ 2

โดยความสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (research cluster)
กองทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.30 – 9.50 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

9.50 – 9.55 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ

9.55 – 10.00 น.
กล่าวนำความเป็นมาของโครงการ และกล่าวเปิดงาน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)

10.00 – 10.03 น.
รับชม Video Presentation งานศึกษา “ความเป็นธรรมทางสังคม”

10.03 – 11.00 น.

นำเสนอผลการศึกษา โดย คณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ อรอุมา เตพละกุล(นักวิจัย)
อาจารย์ ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล(นักวิจัย)

11.00 – 11.20 น.

ให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

11.20 – 11.50 น. อภิปราย ถาม-ตอบ

11.50 – 11.55 น.
กล่าวสรุป และกล่าวปิดการสัมมนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)

11.55 – 12.00 น.
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน