วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

คณะบรรณาธิการ

วารสารฉบับล่าสุด
current issue

วารสารฉบับย้อนหลัง
back issues

ส่งบทความ
submission

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

เกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับ
style guides

ส่งบทความออนไลน์
online submission

ติดต่อเรา
contact us
ภาพปก: ศุภชัย เกศการุณกุลCreative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

โลกดิจิทัล

อ่านและดาวน์โหลดบทความทั้งหมดได้จาก ThaiJo

บรรณาธิการแถลง [pdf]
ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


บทความ

หลักการพื้นฐานและความซับซ้อน
ของความเป็นกลางทางเครือข่าย:
บททบทวนและตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกา
[pdf]
ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเมืองในข่าวลือ:
ปรากฏการณ์เล่าขานปากต่อปากในโลกดิจิทัล
[pdf]
พิจิตรา สึคาโมโต้
ภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์รวมกลุ่มของสมาชิก “เพจน้องง” 
ในฐานะญาณวิทยาเควียร์
[pdf]
ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาศึกษา
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE)

ประชาสังคมไซเบอร์ในเวียดนามปัจจุบัน [pdf]
ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“นักพักผ่อนหย่อนใจเต็มเวลา”: ผู้สูงอายุ
กับการจัดการเวลาว่างที่ล้นเกินใน “คาราโอเกะสูงวัย”
[pdf]
อาจินต์ ทองอยู่คง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คอลัมน์ประจำ

ปริทัศน์หนังสือ
Castells, Manuel. [2012] 2015. Networks of Outrage and Hope: Social movements in the internet age. 2nd ed. Cambridge: Polity Press [pdf]
กุลระวี สุขีโมกข์
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เก็บตกจากงานสัมมนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเชื่อมโยงถึงกัน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: แนววิเคราะห์และวิธีวิจัย” [pdf]
กิตติพล เอี่ยมกมล
เควินทร์ ลัดดาพงศ์
สรัช สินธุประมา
สิริกร ทองมาตร
อนุพงษ์ จันทะแจ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์