การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
โดย โครงการกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-14.00 น.
ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


พหุวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์วาทกรรม “วัฒนธรรม”
ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต

ประวัติศาสตร์สัมพันธภาพแห่งรัฐสยามจารีตและ “กลุ่มชาติพันธุ์” โดบสังเขป:
เทคโนโลยีแห่งอำนาจรัฐจารีตและพหุวัฒนธรรมนิยม

ศักสิทธิ์ สีลาเขต

เพศภาวะ เพศวิถี กับพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: การสำรวจองค์ความรู้
ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์

อ่านพหุสังคมในงานของ เฟอร์นิวัล, เจ. เอส.
วราภรณ์ เรืองศรี

พหุวัฒนธรรมในศาสตร์การแปล: กระบวนการและความย้อนแย้ง
ดร.แพร จิตติพลังศรี

ร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปภาพรวมโดย ผศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

แจ้งชื่อเข้าร่วมงานล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ อีเมล์
หรือติดต่อสอบถามที่ 08 2445 2664