ผลงานตีพิมพ์

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พระมหากษัตริย์-ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สายพิณ ศุพุทธมงคล | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการเล่ม
จัดพิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: คู่มือและแนวทางปฏิบัติ

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ เขียน
ได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม และการเมือง

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thirdspace Publishing

โลกของคนไร้บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม (ฉบับตีพิมพ์)

ผลงานตีพิมพ์จากโครงการวิจัย “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นบีไม่กินหมาก พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลาม

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปาตานี ฟอรั่ม

Love and Intimacy in Online Cross-Cultural Relationships: The Power of Imagination

ผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา โดย ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ (La Trobe University, 2015)

จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม

หนังสือ จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม เล่มที่ 1 ตัวบท และ เล่มที่ 2 ภาพประกอบและคำอธิบาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำปี 2558-2559 ด้านมนุษยศาสตร์