ผลงานตีพิมพ์

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จินตกรรมและจินตนาการ ผ่านวัตถุสิ่งของ “สุวรรณภูมิ”

บทแนะนำวัตถุจัดแสดงในชุด จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ” โดย พจนก กาญจนจันทร

คนคือผู้สร้าง ผู้สะสม และให้ความหมาย

บทแนะนำวัตถุจัดแสดงในชุด “คน สัตว์ สิ่งของ ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” โดย พจนก กาญจนจันทร

หนังสือ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2555

“ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ….เป็นโอกาสเหมาะสมสำหรับการทบทวนอดีต คาดการณ์อนาคตด้วยความหวัง โดยเชื่อมั่นว่าปัจจุบันจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพื่อบรรลุถึงภาระกิจที่มุ่งหวังไว้แต่เดิม” –สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

นักมานุษยวิทยา กับ การเดินทาง และ เรื่องเล่าของเขา

บทนำหนังสือ A View From Afar ไกลดวงตา ใกล้ใจ โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วิวัฒน์ พันธุ์วุฒิยานนท์

กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความ กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

มอง คน สะท้อน โครงสร้าง

รวมบทความวิชาการ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล บรรณาธิการ

รัฐฉาน (เมืองไต): พลวัตของชาติพันธุ์ ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย

หนังสือ “รัฐฉาน (เมืองไต): พลวัตของชาติพันธุ์ ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ หนังสือได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น (สาขาสังคมวิทยา) ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน

เผยแพร่ซ้ำจากคอลัมน์ บุคคลในข่าว: บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน
โดย วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ เว็บไซต์นิตยสารสารคดี

เฟ่ยเสี้ยวทง กับ สังคมวิทยาชนบทจีน

หนังสือ พื้นถิ่นแผ่นดินจีน: สังคมวิทยาชนบทจีน
เฟ่ยเสี้ยวทง เขียน
พรชัย ตระกูลวรานนท์