รัฐฉาน (เมืองไต): พลวัตของชาติพันธุ์ ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2552)
หนังสือได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น (สาขาสังคมวิทยา) ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

‘รัฐฉาน’ ในปัจจุบันประกอบด้วยสองเขต วัฒนธรรมหลัก แยกจากกันอย่างคร่าวๆ ในทางภูมิศาสตร์ ด้วยแนวแม่น้ำสาละวินที่ ไหลผ่านกลาง …. ผู้คนชนที่ปัจจุบันรับรู้ตนเอง เป็น ‘ไต’ …. ผู้เขียนสอบสวนกระบวนการทางวัฒนธรรมดังกล่าวภายใต้สองปฏิบัติการหลักได้แก่ การสร้าง ‘อดีต’ ขึ้นเพื่อรับใช้เงื่อนไขทางการเมืองในปัจจุบัน และการปลูกสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างผู้คนข้ามฟากแม่น้ำสายดังกล่าว