สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในกระแสข้ามศาสตร์จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้เข้าถึงโดยเสรี (open access)
โดยงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2565
ISBN 978-616-488-320-8
บรรณาธิการต้นฉบับ: อภิรดา มีเดช | ศรัณย์ วงศ์ขจิตร
พิสูจน์อักษร: ศรัณย์ วงศ์ขจิตร
รูปเล่ม: เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย
แบบปก: สกลชนก เผื่อนพงษ์ 

พิมพ์ที่: บริษัท โอ.เอส. พรินติ้งเฮาส์ จำกัด
ดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่ม: [pdf]


Creative Commons License
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในกระแสข้ามศาสตร์
by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License
.
ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บรรณาธิการ


บทความ

บทบรรณาธิการ:
เมื่อนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยารุ่นใหม่สนทนาข้ามศาสตร์
[pdf]
ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนทนาประสาพหุวิทยาการ
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศและเงินส่งกลับบ้าน
จากมุมมองเศรษฐศาสตร์และมานุษยวิทยา
[pdf]
นฤมล กล้าทุกวัน
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มุมมองทางสังคมวิทยาต่อการศึกษาแบบสองภาษา [pdf]
วาทินีย์ วิชัยยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชื่อเรื่องผีสาวโสดเกาหลี:
ว่าด้วยการควบคุมสังคมด้วยความกลัวกับความเข้าใจผ่านคติชนวิทยา
[pdf]
วีรญา กังวานเจิดสุข
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนทนาประสาพหุวิทยาการ
ผู้สูงอายุ: แนวการศึกษาร่วมระหว่างพฤฒาวิทยาและมานุษยวิทยาวัฒนธรรม [pdf]
วิภาวี พงษ์ปิ่น
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความยุ่งเหยิงของปัญหากับการข้ามไปมาของศาสตร์
(สังคมวิทยา เมืองศึกษา และภูมิศาสตร์): กรณีศึกษาโควิด-19
[pdf]
ชนัญญา ประสาทไทย
สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ประสบภัยพิบัติ:
การเชื่อมประสานพรมแดนความรู้ทางสังคมวิทยาในงานภัยพิบัติศึกษา
[pdf]
อัครนัย ขวัญอยู่
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนทนาประสาพหุวิทยาการ
การดื้อยาต้านจุลชีพ ชีวการเมือง การดูแล และการศึกษาข้ามศาสตร์ [pdf]
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังคมวิทยาและประสาทศาสตร์:
การเชื่อมต่อศาสตร์ในการทำความเข้าใจพฤติกรรม
[pdf]
สรัญญา เตรัตน์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สนทนาประสาสังคมวิทยากับเพศวิทยา:
จากเพศสรีระสู่เพศภาวะ จากสารัตถะทางเพศสู่ความเป็นเควียร์
[pdf]
ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นักวิ่งไร้ขา – นักกีฬาไซบอร์ก:
วิทยาศาสตร์การกีฬากับความท้าทายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากีฬา
[pdf]
อาจินต์ ทองอยู่คง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


สำหรับผู้ประสงค์ใช้งานหนังสือเพื่อการศึกษาวิจัย การค้นคว้าส่วนบุคคล หรือการเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาต CC-BY-NC-ND 4.0 international license สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือด้วยตนเองได้ที่

– โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
– งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2613 2804 (ท่าพระจันทร์) หรือ 0 2696 5841 (รังสิต)