สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การจดทะเบียนสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA) ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

รายนามคณะกรรมการ ชุดก่อตั้งสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม