บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2540-2544

ปีการศึกษา 2540

สาขาสังคมวิทยา

 • ชนินทร จารุจันทร์ ผู้เฒ่ามีลูก: แบบชีวิตและการปรับตัวของยายเลี้ยงหลาน กรณีศึกษาบ้านภูเหล็ก หมู่ 6 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ภีมศักดิ์ บุญเจียร ความพยายามฆ่าตัวตาย: กรณีศึกษาที่จังหวัดชัยนาท (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สามชาย ศรีสันต์ ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุตรผู้เป็นแรงงานย้ายถิ่นกับบิดามารดา: การศึกษาตามแนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • รวมพล สายอรุณ ภาพลักษณ์เกย์ในสายตานักศึกษา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เจริญพงษ์ อินไข่ บทบาทในการใช้อำนาจตัดสินใจในครอบครัวของคู่สมรส: ศึกษาเฉพาะกรณีคู่สมรสที่ประกอบอาชีพนักข่าวหนังสือพิมพ์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิรินภา สถาพรวจนา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดเพชรบุรี: ศึกษากรณีกลุ่มคนรักเมืองเพชร (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ชลิตา บัณฑุวงศ์ การพูดถึง “ความยากจน” ในรายการโทรทัศน์: ศึกษากรณีรายการโทรทัศน์ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตคนจน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จิรัชฌา วานิช การทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตกเพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ้านลาวโซ่ง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อมรรัตน์ เกรียงขจร ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมแม่น้ำปิง กรณีศึกษาคลองหมาก จังหวัดกำแพงเพชร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บุญรัตน์ เจริญชัย ช่างเมืองเพชร: วิถีชีวิตร่วมสมัยของช่างปูนปั้นเพชรบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สกุณา ฉันทดิลก บางลี่: กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการค้าในลุ่มน้ำท่าจีน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อนุสรณ์ อุณโณ วิสามัญฆาตกรรม: อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ในสังคมไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ยุทธนา วรุณปิติกุล พิธีกรรมกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต้: กรณีชาวจีนในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2541

สาขาสังคมวิทยา

 • ทรงสิริ พุทธงชัย กระบวนการกลายเป็นคริสเตียน: ศึกษากรณีผู้เปลี่ยนศาสนาคริสจักรแบ๊บติสท์ในกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ชุลีรัตน์ เจริญพร การเคลื่อนไหวของชุมชนและองค์กรชุมชนบ้านครัว (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุธาดา จารุสาร พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค: กรณีศึกษาญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอดส์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ฐิตินันท์ ปู่แก้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วสันต์ ปัญญาแก้ว ชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์: ชีวิตข้างถนนยามค่ำคืนบนถนนสายหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร วาทกรรมของชาวบ้าน กรณีศึกษาป่าทามกุดเป่ง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เนาวรัตน์ ชิโนภาษ วิถีชีวิตของผู้ย้ายถิ่นชาวใต้ในกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุมนา ศิริบวรเกียรติ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดแบบแผนแบ่งรับงานบ้านของสามี กรณีศึกษาเขตเมืองนครศรีธรรมราช ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ความคาดหมายพึ่งพิงบุตรได้ภายหลังเกษียณของบิดา มารดา: ศึกษากรณีบิดามารดาวัย 50-59 ปี ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • สุชาดา ยงเกียรติตระกูล กระบวนการควบคุมทางสังคมต่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์: ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มออมทรัพย์บ้านชายนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ขจรจบ กุสุมาวลี การจัดการ “พื้นที่ประวัติศาสตร์” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เบญวรรณ นาราสัจจ์ การรับช่วงการผลิตกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชน: ศึกษากรณีกิจการแหอวนในหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สายพิณ ศุพุทธมงคล คุกกับคน: อำนาจและการต่อต้านขัดขืน (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2542

สาขาสังคมวิทยา

 • ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ความคาดหมายพึ่งพิงบุตรได้ภายหลังเกษียณของบิดา มารดา: ศึกษากรณีบิดามารดาวัย 50-59 ปี ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • รตพร ปัทมเจริญ กระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง: กรณีศึกษาร่างทรงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (บคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พม่า: สัมพันธภาพระหว่างพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการธำรงชาติพันธุ์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กรกช รามโกมุท ความพยายามอนุรักษ์และสืบทอดงานช่างศิลป์ไทย: ศึกษากรณีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ขวัญหทัย เจริญไมตรี คน ไก่ชน และการชนไก่ กระบวนการกลายเป็นสินค้าในบริบทสังคมไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ฝนวันจันทร์ ศรีจันทร์ การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคนในเมืองประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเมืองประวัติศาสตร์พิมาย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ภัทรพงศ์ คงวิจิตร พื้นที่และความหมายของการท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรรณราย โอสถาภิรัตน์ นางนาก: การต่อรองทางความหมายในภาพยนตร์ยอดนิยม (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2543

สาขาสังคมวิทยา

 • จันทนี เจริญศรี อิทธิพลของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อสังคมวิทยา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริพร โคตะวินนท์ ผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชนชายขอบ กรณีศึกษาฝ่ายราษีไศล: หมู่บ้านแม่มูนยืน 2 และ 3 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นิตยา ราตรีวิจิตร์ ครอบครัวกับความแตกต่างระหว่างเพศในการกระทำผิด: ทดสอบ Power – Control Theory ของ John Hagan (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุธิรา ชัยรักษา วิถีชีวิตของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนประมง พื้นที่บิรเวณอ่าวๆไทยกับบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จันจีรา จาติเกตุ เด็กเสิร์ฟ: ชีวิตโสเภณีในสวนอาหาร (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ยุทธชัย อุทยานินทร์ ภัทรวดีเธียเตอร์: ชุมชนละครเวทียุคใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อัฐมา โภคาพานิชวงษ์ “ชุมชน”และ “ประชาคม” ย่านถนนพระอาทิตย์กับกระแสการริ้อฟื้นเมืองน่าอยู่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กุลภา วจนสาระ เซ็นต์เตอร์พ้อยท์ กับ “Preteen”: การก่อตัวของวัฒนธรรมวัยรุ่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วันดี กริชอนันต์ เด็กข้างถนนย่านหัวลำโพง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิศิษย์ ศิลปสุวรรณชัย บุหรี่: การเบียดขับภาวะต้องห้าม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศรินธร รัตน์เจริญขจร ร้านกาแฟ: ความหมายใหม่ในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิภาส ปรัชญาภรณ์ ช่างไม้: ความรู้และตัวตน (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2544

สาขาสังคมวิทยา

 • โสพิน หมูแก้ว “อยู่ก่อนแต่ง”: การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บรรจง ศิละวงษ์เสรี แมคโดนัลภิวัฒน์ ภัตตาคารอาหารด่วน และกระบวนการทำงานแบบแมค: การศึกษาเบื้องต้น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ธีราพร ทวีธรรมเจริญ พฤติกรรมการให้ความพึ่งพิงแก่บิดามารดาของบุตร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปณิธี สุขสมบูรณ์ เครือข่ายทางสังคมและการแสวงหาทางเลือกของแม่ค้าหาบเร่แผงลอย: กรณีศึกษาแม่ค้าหาบเร่แผงลอยของชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในชุมชนนางเลิ้ง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พสุนิต สารมาศ ชีวิตนักเสี่ยงโชคจากตัวเลข: กรณีศึกษาคนเล่นหวยใต้ดิน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิลาสินี พนานครทรัพย์ ความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่: เสียงของผู้หญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ กระบวนการสร้าง ต่อรอง ความหมายของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่ทางสังคม: กรณีศึกษาวัดปทุมคงคาและวัดไตรมิตรวิทยาราม (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • เอกรินทร์ พึ่งประชา พระราหู: ประเพณีประดิษฐ์ แห่งวัดศีรษะทอง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สรัญญา จิตรภาษย์ ข้าว: วัฒนธรรมการผลิตและการเปลี่ยนแปลง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วันดี สันติวุฒิเมธี กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ก้องสกล กวินรวีกุล การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สิริกมล ศรีเดช ตลาดดอนหวาย: พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและการบริโภค (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิรินทร์ ใจเที่ยง ลิเกเอ็นจีโอ กรณีศึกษากลุ่มละครมะขามป้อม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล หุ่นน้ำเวียดนาม: พัฒนาการของโรงหุ่นแห่งชาติและศิลปะทางการของประเทศเวียดนาม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรพนา ก๊วยเจริญ ระบบสิทธิทรัพย์สินส่วนรวม: พลวัตการจัดทรัพยากรประมงน้ำจืดในกรณีชุมชน ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พิศิษฎ์ คุณวโรตม์ อัตลักษณ์และกระบวนการต่อสู้เพื่อชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เยาวนุช เวศร์ภาดา วาทกรรมความรู้ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาอุทยานการศึกษา หมู่บ้านวัฒนธรรมเขาขุนศรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สิรินยา วัฒนสุขชัย ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน กรณีศึกษาหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านทรงไทยปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิภานี กาญจนาภิญโญกุล ขนมไทยและวัฒนธรรมการบริโภค: กรณีศึกษาศึกษาดอนหวาย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เอกชัย เอื้อธารพิสิฐ สวนสัตว: มายาคติว่าด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ดำรงพล อินทร์จันทร์ การฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทยอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุไลพร ชลวิไล ตัวตนในเรื่องเล่า: การต่อรองทางอัตลักษณ์ของหญิงรักหญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)