บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2550-2553

ปีการศึกษา 2550

สาขาสังคมวิทยา

 • วัชรี บุญวิทยา กระบวนการตัดสินใจหย่าร้างและการจัดการชีวิตภายหลังการหย่าร้างของผู้หญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • รพีพรรณ เจริญวงศ์ การนวดเท้า: สุขภาพทางเลือก/อาชีพทางเลือก (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ “ปาเยาะห์เนาะยาดีนายู” (มันยากที่จะเป็นนายู): ความเป็นชาติพันธุ์ ความหมายและการต่อรองของมลายูในชีวิตประจำวัน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กฤษณ์ เล็กเริงสินธุ์ แจ็คแฟนคลับ: กรณีศึกษาเมธัส ตรีรัตนวารีสิน จากรายการเรียลลิตี้โชว์ อะคาเดมี่ แฟนตาเซีย แจ็ค เอ เอฟ 4 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สิโรบล สุขสวคนธ์ สาวเชียร์เบียร์: ปฏิบัติการส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2551

สาขาสังคมวิทยา

 • เรวดี อุลิต 80 ปีของชุมชนบ้องตี้: จาก “หมู่บ้านกะเหรี่ยง” ถึง “หมู่บ้านชายแดน” (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ทิพย์อรุณ สมภู่ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศุภวดี มนต์เนรมิต ชีวิตและการต่อสู้ของเขมรพลัดถิ่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อมต จันทรังษี สวนในบ้าน: การบริโภคเชิงสัญญะและการสร้างความโดดเด่นทางสังคม (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ทางเลือกเศรษฐกิจของชาวนาปากพนัง กรณีศึกษาชาวนาบ้านวัดโบสถ์ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศศิประภา จันทะวงศ์ วาทกรรมความเป็นพลเมือง ความหมาย และการต่อรองของชนกลุ่มน้อย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ภัทราวดี ดีสมโชค การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นที่เมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อรดี อินทร์คง กลองสะบัดชัย: จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนาของคนเมืองเชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ เรื่องเล่าจากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตัวของความทรงจำร่วมจากชุมชน อดีตแนวร่วม พคท.(บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2552

สาขาสังคมวิทยา

 • รสมนต์ ษมาจิต มุมมองเชิงประวัติศาสตร์และสังคมของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ยุทธกาน ดิสกุล ประเพณีประดิษฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อภินันท์ ธรรมเสนา การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นวพรรณ สามไพบูลย์ ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังกับความเจ็บป่วยของสังคมไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กษมาพร แสงสุระธรรม การสร้างและต่อรองความหมายของ “ความเป็นล้านนา” ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2553

สาขามานุษยวิทยา

 • อธิป จิตตฤกษ์ กำเนิดและพัฒนาการของสนามของการผลิตดนตรีเมทัลไทยจากทศวรรษที่ 1970 ถึง 2010 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พูนสุข ขันธาโรจน์ ระบบชำนาญการกับชีวิตขององค์กรสมัยใหม่: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหิน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อุกฤษฏ์ เฉลิมแสน บนเส้นทางของการปลดหนี้: วิธีการจัดการหนี้สินของคนในชุมชนแออัดที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ณภคดล กิตติเสนีย์ ธรรมยาตรากับการพเนจรโดยสมัครใจในสังคมเขมรหลังศูนยศักราช (บทคัดย่อ) (Abstract)