บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2554

ในปีการศึกษา 2554 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 11 คน มีผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาสังคมวิทยา 2 หัวข้อ สาขามานุษยวิทยา 9 หัวข้อ ได้แก่

สาขาสังคมวิทยา

ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของคนเมืองบนพื้นที่บาทวิถีถนนสีลม โดย ปิยวดี คุ้มเดช
ห้างสรรพสินค้า: พื้นที่ปฏิบัติการทางชนชั้น โดย ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

สาขามานุษยวิทยา

เสพสม บ่มิสม: ภาพตัวแทนความสุขทางเพศไทย 2521-2540 โดย ณภัค เสรีรักษ์
หนุ่มสาวไทยกับพุทธศาสนาแบบฆราวาสในทศวรรษ 2550:ชีวิต ศาสนา ความเป็นสมัยใหม่ โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
หลักสูตรแฝง: อุดมการณ์และปฏิบัติการจริงในโรงเรียนกึ่งสถานสงเคราะห์ โดย พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
โลกของคนหูหนวก โดย วรัชญา ชาลี
โรงเรียนชายแดน: ปฏิบัติการอำนาจอธิปัตย์ในสภาวะยกเว้นและการปรับใช้ของเด็กพม่าพลัดถิ่น โดย วรเชษฐ เขียวจันทร์
ยุวมุสลิมะห์ ศรัทธา กับภาวะสมัยใหม่ โดย วิภาวี พงษ์ปิ่น
แรงงานข้ามชาติชาวปะโอจากพม่าในกรุงเทพฯ: ชีวิตข้ามพรมแดนบนพื้นที่ของอานาจและการต่อรอง โดย อดิศร เกิดมงคล
“แฟนบอล”: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย โดย อาจินต์ ทองอยู่คง
การเมืองบนเฟซบุ๊ก: วัฒนธรรม-การเมือง บนเครือข่ายออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555 โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

อ่านบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้ที่นี่

Download (PDF, Unknown)