บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2557

ในปีการศึกษา 2557 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 4 คน มีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 1 หัวข้อ และ สาขาวิชามานุษยวิทยา 3 หัวข้อ ได้แก่

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

ครอบครัวสมัยใหม่กับผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย นางสาวดวงดาว ไชยา

สาขาวิชามานุษยวิทยา

โรงงานสมานฉันท์: การริเริ่มสร้างสรรค์ของแรงงานภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่ โดย นายชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช
Cosplay: วัฒนธรรมป๊อปของวัยรุ่นในสังคมไทย โดย นายธวัชพงศ์ หาเรือนโภค
พิพิธภัณฑ์สงครามในจังหวัดกาญจนบุรี: การสร้างพื้นที่และความทรงจำ โดย นางสาวรินนา ทากุดเรือ

อ่านบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้ ที่นี่

Download (PDF, Unknown)