สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. || sasa)

สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส. Siamese Association of Sociologists and Anthropologists, SASA) ได้รับการก่อตั้งขึ้น ภายหลังจากกลุ่มนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปรึกษาหารือกันในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 11 มีนาคม 2554 มีความเห็นร่วมกันในหลักการ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง และแนวทางในการระดมทุนของสมาคม และได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555


รายนามคณะกรรมการชุดก่อตั้งสมาคมฯ


สำนักงาน

c/o คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 1 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200