นักศึกษา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

Soc-Ant Open House 2011

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีโครงการ Soc-Ant Open House 2011 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการเรียนสอนของคณะฯ ให้แกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจมารวมงานทั้งสองวันกว่า 10,000 คน

ตารางสอบปลายภาค 1/2554 หลักสูตรปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

ฉบับปรับเปลี่ยนการสอบหลังเกิดอุทกภัย จากวันที่ 12-15 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 21-22 มกราคม 2555

ตารางสอบปลายภาค 1/2554 หลักสูตรปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ)

ฉบับปรับเปลี่ยนการสอบหลังเกิดอุทกภัย จากวันที่ 12-15 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 21-22 มกราคม 2555

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและภาพยนตร์ที่ให้ชมล่วงหน้า สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555