ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการบัณฑิตศึกษา

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

ทุนการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นทุนที่ศิษย์เก่า บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ได้บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมายให้คณะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก

เป็นทุนเฉพาะปี ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา วงเงินตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาแรก ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปีการศึกษา

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นอยู่ก่อน ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

ทุนคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เป็นทุนที่คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับนักศึกษาเรียนดีและมีความโดดเด่นในการทำกิจกรรม

เป็นทุนเฉพาะปี จำนวน 3 ทุน วงเงิน 70,000 บาท เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่สอง ช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปีการศึกษา ได้แก่

1) ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-3
 • เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นอยู่ก่อน ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืม หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

2) ทุนส่งเสริมการเรียนดี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) สูงสุดของชั้นปีที่ 4 (รวม 7 ภาคการศึกษา)

3) ทุนนักกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคมของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-4
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมดีเด่น

4) ทุน “โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง”

เป็นทุนที่คุณสุพจน์ ธีระวัฒนชัย ศิษย์เก่าคณะฯ รุ่นที่ 18 ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่ขาดแคลนและมีความประพฤติดี

เป็นทุนเฉพาะปี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาแรก ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปีการศึกษา (รับสมัครพร้อมกับทุนการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ไม่ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกรายการ และทุนการศึกษาประเภทอื่นอยู่ก่อน