ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการบัณฑิตศึกษา

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

ทุนนักศึกษาเรียนดี

เป็นทุนที่โครงการปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดตั้งกองทุนเรียนดีเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม เป็นทุนเฉพาะปี แบ่งเป็น 3 ประเภท จำนวนรวม 7 ทุน คิดเป็นเงินทุนรวม 200,000 บาท เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่สอง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีการศึกษา


1) ทุนนักศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคมดีเด่น

จำนวน 1 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 70,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

 • เป็นทุนอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนของภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558
 • การเบิกจ่ายเงินทุนเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ได้รับทุนในแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ได้รับทุน

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 3 ณ วันที่สมัครทุน
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดี และ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ


2) ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน

จำนวน 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-3 ณ วันที่สมัครทุน
 • เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ


3) ทุนส่งเสริมการเรียนดี

จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-3 ณ วันที่สมัครทุน
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 3.25

ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนนี้ จะได้รับการพิจารณาก่อน


ทุนการศึกษา “อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์”

เป็นทุนที่อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ อาจารย์พิเศษสาขาการวิจัยทางสังคม ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิจัยทางสังคมที่เรียนดีแต่ขาดแคลน

เป็นทุนเฉพาะปี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่สอง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีการศึกษา (รับสมัครพร้อมกับทุนนักศึกษาเรียนดี)

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-3 ณ วันที่สมัครทุน
 • เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ


ทุนนักกิจกรรมดีเด่น

จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-4
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมดีเด่น