สวี

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน ชุมชนตลาดล่าง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การทำงานร่วมกับชุมชน การจัดการมรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ศึกษา เข้าร่วมโครงการวันที่ 9-12 สิงหาคมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น