academic-events

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554

22-23 ธันวาคม 2554 สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 “เรื่องระหว่างทาง: หลากบันทึกเรื่องราวก่อน/กว่าจะถึงปลายทางในการวิจัยทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา”