academic publishing

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกของคนไร้บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม (ฉบับตีพิมพ์)

ผลงานตีพิมพ์จากโครงการวิจัย “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.