administration

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมฟังการแถลงนโยบาย

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมฟังการแถลงนโยบายของผู้ตอบรับการทาบทามเข้าร่วมการสรรหาเป็นคณบดี วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 มธ. ศูนย์รังสิต

7-9 ต.ค. 56 ร่วมเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี และ สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี

วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น 1) สถานะในปัจจุบันของคณะฯ 2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ควรจะเป็นไปในอนาคต เพื่อนำไปประกอบการสรรหาคณบดีสืบแทนคณบดีคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลง