admission

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิแสดงความจำนงเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิแสดงความจำนงเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556