admission

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและภาพยนตร์ที่ให้ชมล่วงหน้า สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555