akin

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พระมหากษัตริย์-ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สายพิณ ศุพุทธมงคล | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)