alumni

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกกว้าง ทาง (ไม่) แคบ กับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)

วันดี สันติวุฒิเมธี: นักมานุษยวิทยาบนชายขอบตะวันตก

วันดี สันติวุฒิเมธี บรรณาธิการนิตยสาร สาละวินโพสต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2544

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล: ผู้พิทักษ์สัญญาให้เป็นสัญญา

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542