anthropology

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี 2558

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

วิทยานิพนธ์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วิทยานิพนธ์ “ลิง กับ คน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร” โดย เวธัส โพธารามิก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากการพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา เเละห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามในประกาศ

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน) ให้เลือกอ่านบทความ 1 เรื่อง ที่กำหนด เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบ 1 ข้อ (มี 2 ข้อย่อย) ได้แก่ Charles F.Keyes. 2553. “From Peasant to Cosmopolitan Villagers: Refiguring the ‘Rural’ in Northeastern Thailand”. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากชาวนาสู่คนงานโลก: ชีวิตทันสมัยของชาวชนบทอีสาน” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2. วิชาความรู้ทางการวิจัย (100 คะแนน) ให้อ่านรายงานการวิจัย 1 […]

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน) ให้เลือกอ่านบทความ 1 เรื่อง ที่กำหนด เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบ 1 ข้อ (มี 2 ข้อย่อย) ได้แก่ Charles F.Keyes. 2553. “From Peasant to Cosmopolitan Villagers: Refiguring the ‘Rural’ in Northeastern Thailand”. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากชาวนาสู่คนงานโลก: ชีวิตทันสมัยของชาวชนบทอีสาน” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2. วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย (100 คะแนน) ให้อ่านรายงานการวิจัย 1 […]