anuorn

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สัมมนาวิชาการ คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 56 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์