anusorn

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อาลัยศาสตราจารย์ Charles F. Keyes

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์คายส์มา ณ ที่นี้

No Man’s Land: ธรรม-ชาติ: เสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ 2563 | 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Wednesday, 16 May 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3
Monday, 23 April 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1
Monday, 5 March 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

อภิชาต สถิตนิรามัย | อนุสรณ์ อุณโณ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2560

“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.00 – 17.00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม และการเมือง

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thirdspace Publishing

นบีไม่กินหมาก พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลาม

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปาตานี ฟอรั่ม