anusorn

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 1 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เสวนาวิชาการ “รัฐธรรมนูญของปวงชนจากหลากหลายมิติ”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านวิพากษ์: มิเชล ฟูโกต์

บรรณาธิการ: อนุสรณ์ อุณโณ || จันทนี เจริญศรี || สลิสา ยุกตะนันทน์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

ฉบับ “ชีวิตและการต่อรองของคนบนฐานทรัพยากร” บรรณาธิการโดย อนุสรณ์ อุณโณ

“เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน”

ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
เวลา 8.00-15.15 น. ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

ความเป็นธรรมในสังคมไทย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม: การเสนอรายงานชุดโครงการวิจัย ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 (ห้อง 103) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มานุษยวิทยาว่าด้วยการกอบกู้

หากพิจารณาจากลักษณะโทษที่คาดไว้ สิ่งที่ร่าง พรบ. ฉบับนี้ต้องการกอบกู้อาจไม่ได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและชีวิตของคนที่ไม่สู้มีปากเสียง เท่าๆ กับสถานภาพของชนชั้นนำที่กำลังง่อนแง่นเสียเต็มประดา