anusorn

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1

abstract: The Enemy Within: the “Red Shirts” and the Production of Violent Cartography of the Thai Nation

บทคัดย่อของบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการว่าด้วยเอเชียศึกษาแห่งญี่ปุ่น [The Asian Studies Conference Japan (ASCJ)] 2013 โดย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

นิเวศวิทยาจิตวิญญาณ: การปฏิวัติเงียบ?

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สีสันในควันไฟ: ชีวิตชาวมลายูมุสลิมในเหตุการณ์ความไม่สงบ

ชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนาวิชาการว่าด้วยหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึก video จากงานเสวนาของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

A new extraterritoriality? Aquaculture certification, sovereignty, and empire

บทความโดย Peter Vandergeest and Anusorn Unno ตีพิมพ์ในวารสาร Political Geography