arjin

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ฉบับ “โลกดิจิทัล” บรรณาธิการโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร

“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.00 – 17.00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560