aryo danusiri

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.