asian studies

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พลวัตของครอบครัวและบทบาทผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้

โดย อาจารย์ ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ ส่วนหนึ่งของหนังสือ “เกาหลีปัจจุบัน”
จัดพิมพ์โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

abstract: The Enemy Within: the “Red Shirts” and the Production of Violent Cartography of the Thai Nation

บทคัดย่อของบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการว่าด้วยเอเชียศึกษาแห่งญี่ปุ่น [The Asian Studies Conference Japan (ASCJ)] 2013 โดย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ