awards

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556