border

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ฉบับ “พรมแดนของวิธีวิทยา | วิธีวิทยาที่พรมแดน” บรรณาธิการโดย จักรกริช สังขมณี