Brainerd Prince

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

The Future of Theory: Voices from Around the World

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์