cas

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์