CFP

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

CFP: สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย/บทความ ที่เขียนขึ้นในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมหาวิทยาของเจ้าของผลงาน เข้ารับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2556