chuwat

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)