clusters

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โครงการสัมมนาเสนอบทความและรับฟังความคิดเห็น “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์