competition

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 57

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556