conservation

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การจัดการมรดกวัฒนธรรม กรณีเขตเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา

การบริหารจัดการของ APSARA มีหลายองค์ประกอบที่จะเป็นประโยชน์และสมควรที่ประเทศไทยน่าจะลองรับมาปรับใช้ เพื่อให้การจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทย มีการกระจายอำนาจ รวมไปถึงตรวจสอบการทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันได้