critical reader

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อ่านวิพากษ์: มิเชล ฟูโกต์

บรรณาธิการ: อนุสรณ์ อุณโณ || จันทนี เจริญศรี || สลิสา ยุกตะนันทน์