deep south

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

นบีไม่กินหมาก พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลาม

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปาตานี ฟอรั่ม

หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09:00-17:00 น.

รายงานสรุปเนื้อหาการเสวนา จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

บันทึกจาการเสวนา จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย (CCSCS) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุดไฟในพายุ: สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้

ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย “ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้” วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สีสันในควันไฟ: ชีวิตชาวมลายูมุสลิมในเหตุการณ์ความไม่สงบ

ชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนาวิชาการว่าด้วยหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึก video จากงานเสวนาของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์